Adatkezelési tájékoztató

Az Anyanyelvápolók Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény) alapján a személyes adatok kezelése tárgyában az alábbi tájékoztatót teszi közzé:

Az adatkezelő adatai:

 • Anyanyelvápolók Szövetsége
 • székhely: 1053 Budapest, Károlyi u. 16.
 • nyilvántartási szám: 01-02-0000159 (Fővárosi Törvényszék)
 • weboldal: http://anyanyelvapolo.hu
 • elektronikus levélcím: posta@anyanyelvapolo.hu

A Szövetség a személyes adatok kezelése során az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elvek alapján jár el:

 • személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 • személyes adat gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség);
 • csak olyan személyes adatok kezelhetők, amelyek az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, az adatkezelésnek a cél eléréséhez feltétlenül szükségesre kell korlátozódnia (adattakarékosság);
 • a kezelt adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság);
 • az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság);
 • az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét is (integritás és bizalmas jelleg);
 • az adatkezelőnek meg kell felelnie a fenti követelményeknek, és képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság).

A tagok személyes adatainak kezelése a tagsági jogviszonnyal összefüggésben

A kezelt adatok forrása a tag írásbeli adatközlése (belépési nyilatkozat, később az adatváltozás tag általi bejelentése).

A Szövetség a tagról az azonosításhoz szükséges adatokat (név, születési év), valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (kapcsolattartási cím, elektronikus cím, telefonszám) kezeli. Az adatkezelés célja a tagsági jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése.

A Szövetség továbbá adatokat kezel a tag foglalkozásáról, munkahelyéről, illetve tanuló esetén az oktatási intézményről. Az adatkezelés célja a Szövetség tagjai között az anyanyelvápolás különböző célcsoportjainak kialakítása, differenciált események szervezése.

Az Édes Anyanyelvünk című folyóirat kézbesítése érdekében a szükséges személyes adatok (címzett neve, címe) átadásra kerülnek a postázást lebonyolító adatfeldolgozó (Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2–6. ) részére.

Mindezen személyes adatok kezelése a tagsági jogviszony megszűnéséig tart. Az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását csak úgy vonhatja vissza a tag, ha a tagsági jogviszonyát is megszünteti.

A Szövetség nyilvántartást vezet a tagdíjfizetésről. A nyilvántartásból a 2016 előtti adatok törlésre kerültek. A nyilvántartásból a jövőben az öt évnél régebbi adatok évente törlésre kerülnek. A tagsági jogviszony megszűnése esetén a tagdíjfizetésre vonatkozó adatok törlésre kerülnek, kivéve ha tartozás áll fenn.

A papír alapú belépési nyilatkozatokat a Szövetség székhelyén, elzárt helyiségben tárolja. Az elektronikus adatbázisokban rögzített adatokat a Szövetség számítógépes adatbázisában tárolja, amelyhez a munkatársak egyedi belépési kóddal férhetnek hozzá. A kezelt adatokhoz történt hozzáférés naplózásra kerül, minden esetben egyedileg azonosítható.

Szerződéses partnerek adatainak kezelése

A kezelt adatok forrása a partner írásbeli adatközlése (írásbeli megrendelő, illetve szerződés).

A kezelt személyes adatok köre, amennyiben a szerződő partner magánszemély:

 • azonosításhoz szükséges adatok (név, anyja születési neve, vállalkozó nyilvántartási száma);
 • kapcsolattartáshoz szükséges adatok (lakcím/székhely, telefonszám, elektronikus cím);
 • pénzügyi adatok (bakszámlaszám);
 • kifizetőt terhelő közterhek levonásához szükséges adatok (adóazonosító jel), nyilatkozatok.

A Szövetség a szerződésekben található személyes adatokat nem gyűjti ki elektronikus adatbázisba. A papír alapú szerződések a székhelyen, elzárt helyiségben vannak tárolva.

Az adatkezelés a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvényben, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott elévülési ideig tart.

Rendezvények

A rendezvényre vonatkozó jelentkezésekben (jelentkezési lapokon) megadott azonosítási és kapcsolattartási személyes adatok kezelése a rendezvények lebonyolítása érdekében szükséges.

A Szövetség a rendezvényein fényképeket, kép- és hangfelvételeket készít. Ennek célja a rendezvények, illetve a Szövetség működésének dokumentálása, szakmai előadások rögzítése, résztvevők/versenyzők bemutatása. A jelentkezések tartalmazzák a felvételek készítésére vonatkozó hozzájárulást.

A felvételek a Szövetség „életének” dokumentálása keretében megőrzésre kerülnek. Egyes részletek megjelennek a Szövetség internetes oldalán, illetve a Szövetség folyóiratában.

A felvételek az internetes oldal, illetve a folyóirat szerkesztése keretében átadásra kerülhetnek harmadik személy részére.

A felvételek célja a Szövetség „életének” dokumentálása, így azok határozatlan ideig kerülnek tárolásra. Az érintett személy azonban kérheti az elektronikus úton nyilvánosságra hozott felvétel elérhetetlenné tételét.

Tömeges elektronikus levélküldés

A Szövetség a tömeges levélküldéshez (pl. eseménymeghívók) a MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) nevű, amerikai szerverről működő hírlevél szolgáltatást használja. A rendszerben tárolt adatok: vezetéknév, keresztnév, elektronikus levélcím.

Érintett személyt megillető jogok

Az érintett személy tájékoztatást kérhet arról, hogy a Szövetség mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeli, valamint másolatot kérhet a kezelt személyes adatokról.

Az érintett személy kérheti a kezelt adatok helyesbítését (pontosítását, módosítását).

Az érintett személy kérheti a kezelt személyes adat törlését, amennyiben az adatkezelés jogszerűtlenül történt, illetve amennyiben az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt.

Az érintett személy a rendelkezési és hozzáférési jogait gyakorolhatja:

 • elektronikus úton, a posta@anyanyelvapolo.hu címen (Kérjük, hogy a belépési nyilatkozatban, illetve egyéb kapcsolatfelvétel során megadott elektronikus levélcímet használja.);
 • írásban, a Szövetség székhelyére küldött levélben.

A Szövetség fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben alapos kétség merül fel a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje.

A Szövetség az érintett személy kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem teljesítésének megtagadása esetén a Szövetség tájékoztatást ad a megtagadás indokairól, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.

Az érintett személy a személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) fordulhat.