Ismeret és nyelv

A 2014. évi anyanyelvi pályázat – kiírás

2013. november 17. április 12th, 2017 2 hozzászólás

Az Anyanyelvápolók Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával meghirdeti 2014. évi (14.) közös anyanyelvi pályázatát civil szervezetek és magánszemélyek részére.

A pályázat célja

A pályázat célja a magyar nyelv értékeinek föltárása, megóvása, nyelvi örökségünk megőrzése és életre keltése, valamint gyarapítása, s az újabb nemzedékkel való megismertetése. A pályázaton társadalmi szervezetek, alapítványok és magánszemélyek határoktól függetlenül részt vehetnek.

A pályázati téma

Élő tájnyelvek. A magyar nyelv táji gazdagsága.

A pályázat feltételei

A 2014. évi téma a magyar nyelv máig élő táji-területi jellegzetességeire, gazdagságára kívánja ráirányítani a figyelmet. A pályázatra benyújtható egy-egy jól körülhatárolt táj, tájegység (akár egy egész nyelvjárástípus, akár egy kisebb táj, település vagy közösség) nyelvjárását bemutató dolgozat. A pályázók ne feledkezzenek meg arról, hogy nyelvjárási jelenségekkel szinte minden magyar nyelvterületen lehet találkozni: a közismert, hagyományos nyelvjárásterületeken túl szórványokban, diaszpórában, valamint városokban is. Számos városunk nyelvét színezi a nyelvjárás.
A pályamunka témája lehet egy nyelvjárási terület(rész), vagy nyelvjárási (kiejtésbeli, nyelvtani, szó- és nyelvhasználati, műfaji stb.) jelenség történeti, mai (leíró) bemutatása (dokumentálása és elemzése), valamint a nyelvjárási jelenségek jelenével és jövőjével kapcsolatos elképzelések (nyelvjárásművelés) megfogalmazása.

A pályázat kiírói nem várnak el egyetemi szintű nyelvjárástudományi (dialektológiai) ismereteket, azonban javasolják, hogy a témaválasztásnál a pályázó ismerkedjen meg az adott terület fontosabb szakirodalmával. Külön érdekes téma lehet, hogy korábban (50-100 éve leírt) nyelvjárás, nyelvjárási jelenségek, tájszókincs ma milyen képet mutatnak. Lehet készíteni összehasonlító vizsgálatot is. A pályamunka irodalomjegyzékében csak a valóban felhasznált szakirodalmat kell megadni.
Hasznos pályamunka lehet egy-egy tájnyelvben a jellemző szövegtípusok (műfajok) összegyűjtése és közreadása.
A kiírók felhívják a figyelmet arra, hogy a pályázók lehetőség szerint igyekezzenek mai nyelvjárási nyelvi állapotot rögzíteni. A nyelvjárási szavak, szövegek lejegyzésénél nem kötelező használni az aprólékos fonetikai jeleket, elegendő csak „egyszerűsített” lejegyzés, pl. a szavak, szövegek kiejtés szerinti/fonetikus átírása, a zárt e hang jelölése stb.
A pályamunka kötelező része az adott nyelvjárási anyag pontos leírása, adatolása (időpont, helyszín, gyűjtő, adatközlők – adatvédelmi szabályok szerint).
A pályamunka műfaja szabadon választható (pl. tanulmány, összehasonlító elemzés, szószedet, esszé, irodalmi alkotás).
A pályamunkák javasolt terjedelme: 20-30 ezer leütés.
A pályázaton a 25 éven aluliak külön ifjúsági kategóriában szerepelnek, számukra külön díjat/díjakat állapít meg a bírálóbizottság.

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság elnöke: Juhász Dezső intézetigazgató, egyetemi tanár, tagjai: Balázs Géza egyetemi tanár, az ASZ ügyvezető elnöke, és egy később felkérendő nyelvész szakember.

Díjazás

A tartalmi és filológiai szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek, a nyertes pályázók munkáiból készülő válogatást megjelentetik. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul dolgozata közléséhez, szerzői jogai a kiadóra szállnak. A kiadott dolgozat szerzője a kiadványból tiszteletpéldányt kap.
Díjak: A pályázat díjazására 1.250.000 Ft áll rendelkezésre. A felosztást a pályázatok értékelése után a bírálóbizottság határozza meg.

Határidő, információk

Beküldési határidő: 2014. április 30. (éjfél). A pályázati anyagot elsősorban elektronikus formában (e-mailben, csatolt fájlban) kell küldeni. A szervezők kivételes esetben elfogadnak csak papírformában beküldött pályamunkát is. A beérkezett pályázatot e-mailben 5 napon belül visszaigazoljuk!
Ímélcím: palyazat@anyanyelvapolo.hu
A pályázat ügyintézője: Hujber Szabolcs.
A pályázat tartozéka egy adatlap a következő nyilatkozattal és adatokkal.

A nyilatkozat és a pályázati kiírás letölthető innen.

Leave a Reply