Ünnepségünk

A Magyar nyelvű otthon sorozat Kárpátalja kötete már célba is ért

A Magyarországot, Vajdaságot, Székelyföldet és Felvidéket bemutató kötetek után újabbal gazdagodott a 2017-ben induló Magyar nyelvű otthon sorozat. 2023 tavaszán a Kárpátalját bemutató könyv is megjelent, s nem sokkal a nyomdából való kikerülés után már célba is ért. Az Anyanyelvápolók Szövetségének gondozásában 1000 példányban kiadott könyv első 400 darabját Magyarország Ungvári Főkonzulátusa juttatta el Budapestről Ungvárra, ahol is maga a sorozatszerkesztő Pomozi Péter adta át ünnepélyes keretek között.

A Kárpátalja kötet ismertetésére, átadására az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében került sor 2023. május 18-án. Az esemény ungvári szervezői a könyv bemutatóját a Magyar Filológiai Tanszék fennállásának 60. évfordulóját, s ezzel együtt a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás kezdetét méltató rendezvénysorozat egyik rangos eseményének szánták.

A könyvbemutatót megtisztelte jelenlétével Buhajla József, Magyarország kijevi nagykövete, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának képviseletében dr. Cseh Áron vezető konzul és Albertné Simon Edina konzul asszony. A jelenlévő pedagógusok nevében köszönetet mondott Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője. Az egyetem részéről Spenik Sándor, az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet igazgatója, Zubánics László igazgatóhelyettes és Zékány Krisztina, a Magyar Filológiai Tanszék vezetője köszöntötték a jelenlévőket.

Míg a szomszédos termekben folytak egy nemzetközi tudományos konferencia szekcióülései, addig az összegyűlt iskolai tanároknak, könyvtárosoknak, módszertanosoknak Pomozi Péter bemutatta a sorozat eddig megjelent köteteit, ismertette a program célját, a Kárpátalja c. kiadvány összeállításának, megírásának a történetét, körülményeit. Mint elmondta,

a sorozat elsődleges célja a magyar nyelv, a magyar nyelvű emberek, a magyar mint környezeti nyelv, valamint a magyar kultúra barátainak támogatása, megerősítése. Emlékeztetett rá, hogy a Kárpát-medence magyarsága nyelvében egy, és nyelvében maradhat meg a Kárpát-medence legnagyobb nemzeti közösségének.

E sorozat esetében tudományos ismeretterjesztő, nyelvpresztízs-kiadványokról beszélünk, éppen ezért mindenkihez szólnak: a kisiskolás gyermekhez éppúgy, mint a kisiskolás gyermek szüleihez és nagyszüleihez is.

Éppen ezért kerül el az Anyanyelvápolók Szövetsége segítségével és Magyarország Ungvári Főkonzulátusa közbenjárásával 400 példány a kárpátaljai iskolákba, óvodákba, egyházi intézményekbe, könyvtárakba, így lényegében mindenki hozzájuthat, aki az oktatás részese az alapoktól az egyetemig. A sorozatszerkesztő kiemelte, hogy ezt a kötetet ide való vagy innen elszármazott kiváló szerzők sora alkotta.

A Kárpátaljával foglalkozó részeket Dupka György, Vári Fábián László, Zékány Krisztina, Csorba Csaba és Duncsák Attila írták. Ennek a sorozatnak adott a terjedelme, de azért az jelzésértékű, hogy a Kárpátalja kötet a legvastagabb az eddigiek közül, talán éppen azért, mert három évig készült. Amikor elkezdtük ennek a könyvnek az írását, álmunkban sem gondoltuk, hogy ennyire szomorú fordulatot vesz a történelem. De mivel 2023 márciusában jelent meg, gyakorlatilag a legfrissebb információkat kapja az olvasó. Azon túl, hogy egy rövid áttekintést nyújt Kárpátalja nyelvi helyzetéről, történelmi nyelvi képéről, az együtt élő népek közötti nyelvi és kulturális kapcsolatokról, betekintést enged a helyi képzőművészet, irodalom- és színháztörténet, valamint a folklór világába.  Külön kiemelendő, hogy az egész sorozatnak van egy, a dualizmus korát pillanatképeken bemutató fejezete, amelyben a régi képeslapok mesélik el, milyenek is voltak azok a helyek, ahol a déd-, a mai gyermekeknek pedig ük- és szépszüleik éltek valamikor. Ez egyfajta időbeli utazás, amelyet mindenki a saját lakhelyén tud megtenni Kőrösmezőtől Ungvárig.

A meghívott előadó további könyvcsomagot adott át az egyetemi könyvtárnak a Magyarságkutató Intézet tudományos könyvsorozatának eddig megjelent köteteivel, valamint a Magyarországon szintén nemrégen megjelent gimnáziumi 11. és 12. évfolyam számára összeállított magyar nyelv tankönyv és munkafüzet néhány példányát osztotta szét a jelenlévő szaktanárok között. Ezeknek az újszerűségéről rövid prezentációban be is számolt.

Az esemény után Gabóda Béla, Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője elmondta, hogy a maga és a kollégák nevében köszönetét fejezi ki az adományozóknak ezért a hiánypótló munkáért, ami kiegészítő tankönyvként a legmegfelelőbb helyre kerül, amikor szeptembertől az iskolások is forgathatják.  A Beregszászi járás magyar tannyelvű iskolái számára 200 példányt visz el. Meggyőződése szerint a tanárok szívesen használják majd a Magyar nyelvű otthon friss kötetét magyar és a történelem órákon egyaránt, hiszen számos olyan érdekes tényt tartalmaz a kiadvány, ami az iskolai tankönyvekben nem szerepel, de a beregszászi járásban zömmel színmagyar gyerekek általános műveltségéhez sokat tehet hozzá. Kedvelt tankönyv lesz.

Elmondta, nemegyszer éltek már meg a kárpátaljai magyar iskolák szaktanárai és diákjai olyan helyzetet, amikor csak egy tankönyv jutott egy padban ülő két tanuló számára, vagy egyáltalán nem is volt tankönyv valamelyik tantárgyból. Ennek leggyakrabban az volt az oka, hogy az ukrán nyelvű tankönyvek magyar fordításai később készültek el, s így a gyerekek kezébe is csak hónapok múlva kerültek. De eddig még mindig kerültek. Az új oktatási törvény érvénybe lépésével meg fog szűnni ez a gond, mivel a felsőbb osztályokban már nem lesz szükség minden tantárgyból magyar nyelvű tankönyvekre… És ekkor fog majd hatványozódni a ma itt bemutatott kiadvány és a hozzá hasonlók értéke.

Braun Éva, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet magyar nyelv és irodalom oktatásának módszertani felelőse a rendezvény után megköszönte a Kárpátalja kötet szerkesztőjének és szerzőinek, valamint az Anyanyelvápolók Szövetségének az ajándékot. Elmondta, hogy a magyar tannyelvű iskolák, valamint a magyar nyelv és irodalom oktatása nagy jelentőséggel bírnak Kárpátalján, hiszen a nemzeti kisebbségben elő magyarság számára ez biztosítja az anyanyelv megtartását és nemzeti identitásának megőrzését.

A Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet megyei szinten biztosítja és szervezi a tanárok szakmai továbbképzését, segítséget nyújt a felkészültségük szinten tartásához. Kárpátalján a hivatalos adatok alapján ma 99 oktatási intézményben anyanyelvként folyik a magyar nyelv oktatása. Vannak olyan kéttannyelvű és ukrán tannyelvű tanintézmények is, ahol idegen nyelvként oktatják a magyar nyelvet.  Mivel ez a könyv fontos információkat tartalmaz a Kárpát-medence értékeiről, segítséget nyújt a tanároknak a magyar nyelv és irodalom órán is, hogy tágabb ismereteket közvetítsenek a tanulók felé.

Szlucky-Mészáros Éva, a Kárpátaljai Területi Könyvtár Idegennyelvű Oszályának vezetője elmondta, a könyvtárukba gyakran betérnek olyan olvasók, akik maguk még tisztán beszélnek magyarul, de gyermekeiknek, unokáiknak már olyan könyveket, képes kiadványokat keresnek, amiből tanulhatnak a nem magyarul gondolkodók, vagy a magyar nyelvet már csak kevésbé beszélők is. A könyv ilyen esetben sajnos sokszor az egyedüli kapocs a magyar nyelvvel, általa lehet ismerkedni a kultúrával, történelemmel is. Ungvár soknemzetiségű város, az itt élők egy része kettős-, sőt hármas nemzeti identitású. Ez az itt élők számára abszolút természetes jelenség. A legtöbb szülő és nagyszülő ezt gyermekeinek is szeretné tovább hagyományozni.  Ha ennek a kiadványnak célja, hogy az asszimiláció ezen szakaszában lévőknek is közvetítsen, akkor a könyvtár erre az egyik legjobb közeg, megfelelő helyszín lehet.   

A kárpátaljaiak helyzete most mind politikailag, mind az oktatás szempontjából bizonytalan. Az ilyen kiadványok egyre inkább szükségesekké válnak egy olyan térség felnövekvő nemzedéke számára, ahol az anyanyelvhasználat egyre kevésbé jog, inkább csak a hagyományhoz, családhoz, történelemhez, kultúrához való ragaszkodásnak őriz a megtartó ereje.

Zékány Krisztina, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Magyar Filológiai Tanszékének vezetője

Leave a Reply