Kultúra és nyelv

Harmincéves az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

2022. február 25. március 4th, 2022 Nincs hozzászólás

Ünnepi év a 2022-es a gyulai középiskolai versenyek történetében: 1992-ben ez a vetélkedés fölvette Implom József nevét. Így 2022-ben Gyulán a harmincötödik verseny zajlik majd, hiszen első alkalommal 1988-ban gyűltek itt össze a legjobb helyesírók a Békés megyei középiskolákból. A 2021/22. tanév versenye a Kárpát-medencei megyei és regionális döntőkben, 2021. december elején rendhagyó lebonyolítással működhetett, és ugyanígy lesz 2022. február 25-én, a gyulai döntő idején is. A rendhagyó lebonyolítás megfelel a 2021. februári megoldásoknak, hiszen a vírus legújabb változata az egész Kárpát-medencében naponta tíz- meg tízezreket fertőz meg; ezért február 24–26-ig személyesen nem lehetnek jelen Gyulán a versenyzők és tanáraik.

A harmincéves Implom-verseny Kárpát-medencei döntőjének megnyitásakor a következőket említem meg.

1. A 2021. február 25-ei döntőben a pozsonyi katolikus gimnázium tanulója, Korpás Lilla (és tanára, dr. Iró Erzsébet) nyerte el a legjobb teljesítményért járó Implom József-díjat. A legjobb gimnazista a szegedi gyakorló gimnáziumból Tóth Anna Kamilla (tanára Sisák Gábor és Hornok András), a legjobb szakgimnazista a szentgotthárdi Pénzes Panna Flóra (tanára Táncos Beatrix), a legjobb szakközépiskolás a tatabányai Mészáros Zoltán (tanára Orbánné Hancz Ágnes).

A szervezői-támogatói Implom-díjat Ördög-Gyárfás Lajos, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének ügyvezető elnöke és Velcsovné Páll Margit, a nagyszentmiklósi Révai Miklós Egyesület titkára vehette át. A pandémia okozta korlátozások miatt a díjak és jutalmak némi késéssel jutottak el a díjazottakhoz.

Az Implom-díjasok híreiből: örömmel fogadtuk, hogy Kiss Jenő akadémikus Széchenyi-díjat vehetett át; a járvány miatt csak elektronikusan köszönthettük Péntek János professzor urat nyolcvanadik születésnapján, 2021 júliusában; Grétsy László professzor urat 90. születésnapján, 2022. február elején. 2021 áprilisában elveszítettük az Implom-díjas Békési Imre professzor urat; emlékét tisztelettel megőrizzük.

2. A járványos időszak korlátozásai miatt 2020/2021-ben mind a megyei döntők, mind

a Kárpát-medencei döntő megrendezése az online térben zajlott le.  Az informatika kínálta lehetőségeket használtuk ki, hogy – némileg újszerűen, kicsit szokatlan megoldásokkal – a versenyzők tudásukat, nyelvhasználati és íráskészségük fejlettségét bizonyíthassák. Kiemelkedően sokat dolgozott a lebonyolításban dr. Vörös Ferenc zsűritag (ELTE Szombathely) és Nyistyár István rendszergazda (Gyula, Erkel Gimnázium): a feladatlapok szoftverhátterét és

a javítás körültekintő lebonyolítását főként az ő munkájuk tette lehetővé.

Nagy örömmel vettük a gyulai szervezőkkel együtt, hogy videófölvételről köszöntötte a 2021. évi Kárpát-medencei döntőt dr. Maruzsa Zoltán államtitkár, Juhász Judit elnök (Anyanyelvápolók Szövetsége) és prof. dr. Juhász Dezső főtitkár (Magyar Nyelvtudományi Társaság). Ugyancsak fölvételről tekinthették meg az érdeklődők Velcsovné Páll Margit és Ördög-Gyárfás Lajos Implom-díjas előadását.

Mind a megyei döntőkben, mind a Kárpát-medencei döntőben bízhattunk a vetélkedésben részt vevő intézményekben: tanáraikban és diákjaikban; ők gondoskodtak a korrekt lebonyolítás feltételeiről, a verseny működtetéséhez szükséges számítástechnikai és egészségügyi, járványtani (!) kötelezettségek teljesítéséről. Mindannyiuknak jár a köszönet. És különösen az Erkel Gimnázium tanárainak és dolgozóinak: az ő áldozatkészségük nélkül nem működhettek volna versenyünk ünnepnapjai. Külön is kiemelendő a tollbamondások javításában közreműködött tanárok felelősségteljes, korrekt tevékenysége: a 2021 decemberében megírt munkák jelentős mennyiségű terhet jelentettek.

3. Az elmúlt esztendőben Benkő Loránd akadémikus és Deme László professzor

születésének 100. évfordulójára emlékezhettünk: Deme professzor úr 1921 novemberében született. Az Anyanyelvápolók Szövetsége áldozatkészségéből Budapesten 2021. június 15-én, Szegeden 2021. október 8-án emlékkonferencián előadások hangzottak el, s a szerkesztett változatuk már megjelent kötetben, „Deme László szellemi öröksége. Előadások a nyelvtudós születésének századik évfordulóján” címmel. A szervezésben a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszéke segédkezett; a szerzők között Balázs Géza, Keszler Borbála, Kiss Jenő, Cs. Nagy Lajos, Péntek János képviselte az Implom-díjasokat; Kiss Jenő és Juhász Dezső a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnökségét; Forgács Tamás és öt Munkatársa az 1970-es években Deme László vezette szegedi bölcsészkari Tanszéket; Matula Ágnes, Kerekes Barnabás és Némethné Balázs Katalin a Beszélni nehéz! mozgalmat.

Jegyezzük meg: 2021-ben az Anyanyelvápolók Szövetsége megjelentette Deme László írásainak válogatott kötetét (    Magyarul szólni, szerk. Kováts Dániel, p. 240) és újabb kiadásban 2012. évi emlékezéseit („Diófát ültetek”, szerk. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna, p. 192).

A 2021. decemberi megyei döntőkben a tollbamondás Deme professzor úrról szólt; ebből idézzük: „Egész pályáján az a cél vezette, hogy a kutatómunka ne szakadjon el a közoktatástól. Kötetei, többek között A beszéd és a nyelv (1976) közel hozta elméleti megállapításait az iskolai anyanyelvi neveléshez, a magyartanárokhoz. A magyar helyesírás elvi és praktikus gondjaival foglalkozott például a Helyesírási rendszerünk logikája című tanulmányában. Szívesen részt vett előadásokkal az Implom-verseny kezdeti éveiben, ő javasolta Implom Józsefet névadóul. 2006. február 23-án az elsők között vehette át az Implom József-díjat Budapesten, a Nemzeti Tankönyvkiadóban.”

A 2022. évi Kárpát-medencei döntőt előkészítettük: a feladatok elkészültek, az Implom-díjasok előadásait a napokban letölthetik, Gyulán minden készen áll a megnyitóra.

Ezekkel a gondolatokkal a 2022. évi Kárpát-medencei döntőt megnyitom.

Gyula, 2022. február 25.                               Dr. Nagy János DSc, a zsűri elnöke

 

Juhász Judit elnök, Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest

A magyar újságírás legjobb hagyományai nevelték az értékek tiszteletére, a fontos nemzeti ügyek képviseletére, a nyelvhasználat minőségének őrzésére Juhász Juditot.

Egész Magyarország akkor ismerte meg a nevét, amikor a rendszerváltoztatás első szabadon választott kormányának miniszterelnöke, dr. Antall József fölkérte kormányszóvivőnek. Szolgálatát sosem a hivalkodás, az előtérbe nyomulás szándékával teljesítette. Világosan képviselte és a közvélemény számára közvetítette a kormány szándékait és döntéseit, bár a külső és belső ellentétes erők gyakran nehezítették munkáját.

Húszéves szerkesztői munkája után igen jelentős megbízásokat kapott: a Magyar Rádió műsorokért felelős alelnöke, majd részt vállalt a Magyar Katolikus Rádió megszervezésében, a vezérigazgató helyetteseként, majd vezérigazgatóként a magyar kultúra ügyeinek irányításában. Ettől az időszaktól kezdve folyamatosan kapcsolatban állt az 1989-ben alakult Anyanyelvápolók Szövetségével, az alapító társelnök Deme Lászlóval és Grétsy Lászlóval. Jelentős szerepe volt a Magyar Művészeti Akadémia megszerveződésében, osztályvezetőként szolgálta az MMA mai arculatának kialakítását.

Kiváló szervezőkészsége, megnyerő egyénisége egyre jelentősebb szerepvállalást tett lehetővé a Szövetségben, s az elnökség 2013-ban elnökké választotta. Arra törekedett, hogy a szervezet munkáját a nyelvhasználat igényességének szolgálatába állítsa, s így felkarolta az értékeket, kiemelten támogatva a Kazinczy-mozgalmat, az Édes anyanyelvünk versenyt, a retorikai készségfejlesztés fórumait. Eredményes tevékenységével elnyerte többek között az Arany Kazinczy-díjat, a magyar kultúra lovagja lett.

Elnökként évente kiemelten támogatta az Implom József-versenyt, s ekként hozzájárult a Kárpát-medencei közoktatási-köznevelési törekvések valóra váltásához. A Szövetség lehetővé tette az évek során a gyulai döntő előkészítését, a lebonyolítás minőségének megőrzését: a szervezők és rendezők mindig számíthattak a segítségére.

Méltán veheti át Juhász Judit „A magyar helyesírásért” Implom József-díjat.

Gyula, 2022. február 25.                                            Dr. Nagy János DSc, a díj kuratóriumának titkára

 

Dr. Kováts Dániel c. egyetemi tanár, Budapest

Kováts Dániel 1929. december 22-én született Abaújnádasdon, Kassa közelében. Egész életét a nyelvhasználat értékei fejlesztésének és népszerűsítésének szentelte. A mai napig rendkívüli szorgalommal és hozzáértéssel gondozza a magyar nyelv ügyét: tanít, levelez, elemez, szerkeszt, lektorál, szervez – felsorolni is nehéz.

Kováts Dániel középiskolai nevelőként, a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium tanáraként, a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola oktatójaként mindig példát adott a magyar nyelv tiszteletére és szeretetére, az igényes nyelvhasználat, a szóban és írásban stílusos, azaz árnyalt és kifejező gondolatközlés elsajátítására.

Kováts Dániel munkásságában elszakíthatatlanul összekapcsolódott a névtan és a nyelvművelés, a honismeret és Kazinczy Ferenc örökségének ápolása, az anyanyelvi versenyek világa. Kiemelkedő szerepet játszott a sátoraljaújhelyi Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny elindításában, szervezeti formáinak kialakításában és megújításában. Mind az Édes anyanyelvünk verseny mozgalma, mind a Kazinczy-versenyek világa sokat profitált alkotó személyiségéből, lankadatlan szorgalmából, szervező, irányadó ötletességéből. Az ő részvétele Csongrád megyei évtizedében Szegeden is mozgatója, minőségi garanciája volt a Kazinczy-versenynek és az Édes anyanyelvünk versenynek. Joggal köszönthették az Arany Kazinczy-díjasok, a magyar kultúra lovagjainak sorában.

Kováts Dánieltől nem volt idegen a helyesírási mozgalom: az 1990-től országos, majd Kárpát-medencei Implom József-verseny megyei döntőinek zsűrizésében, a tollbamondások és tesztlapok kijavításában, az eredmények értékelésében egyaránt lehetett rá számítani. Lényétől idegen lett volna a fárasztó munka elkerülése: több mint egy évtizedig részt vett a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei döntőn; ha kellett, előadással, ha kellett, javítással.

Kováts Dániel a magyar nyelvművelők doyenjeként és az Implom-verseny munkásaként méltán veheti át az Implom József-díjat.

Gyula, 2022. február 25.                                Dr. Nagy János DSc, a díj kuratóriumának titkára

 

Leave a Reply